Darček k vybraným tyčovým vysávačom Electrolux – čistiaca mopovacia stanica

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá propagačnej akcie „Zaregistrujte si vybraný vysávač Electrolux a získajte čistiacu mopovaciu stanicu k vysávaču ako darček!(ďalej len „propagačná akcia“). Ide o jediný text, ktorým sa úplne a záväzne upravujú pravidlá akcie.

Odoslaním registrácie potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce podmienky a ustanovenia spoločnosti Electrolux s.r.o., so sídlom na adrese Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52 542 319, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B (ďalej len „Organizátor“), že s nimi súhlasíte a že splníte všetky požiadavky.

1.    Spôsobilosť: Propagačnej akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba nad 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá akcie. Do propagačnej akcie sa môže na jeden produkt prihlásiť len jedna osoba za jednu domácnosť.

2.    Trvanie propagačnej akcie: Propagačná akcia sa začína dňa 2. 10. 2023 o 00:01 a končí 17. 12. 2023 o 24:00 (ďalej len „čas trvania akcie“). Akcia platí len na tieto tyčové vysávače Electrolux:

Názov vysávača

PNC

Model

EAN

Tyčový vysávač Electrolux 800 

900402066

EP81B25WET

7332543810697

Tyčový vysávač Electrolux 700

900402145

EP71B14WET

7332543971572

Tyčový vysávač Electrolux 600 

900402094

ES62P25WET

7332543822065

Tyčový vysávač Electrolux 500 

900402203

ES52B25WET

7332543973330

Vyššie uvedené tyčové vysávače musia byť zakúpené v období od 2. 10. 2023 do 17. 12. 2023 a zaregistrované v období od 2. 10. 2023 do 10. 1. 2024 24:00. Čas spustenia a ukončenia propagačnej akcie sa vzťahuje na časové pásmo GMT.

3.    Ako sa zapojiť:

3.1. Na získanie darčeka je nutné zaregistrovať v čase konania akcie zakúpený tyčový vysávač Electrolux tu: https://cashback4.moj-electrolux.sk

3.2. Na registračnej stránke je nutné uviesť sériové číslo vysávača (nájdete ho na tele vysávača s názvom "Serial NR") potom vyplňte kontaktné údaje vrátane mena, priezviska, adresy, PSČ, mesta a telefónneho čísla. Pri registrácii je potrebné predložiť aj fotografiu alebo sken účtenky alebo faktúry za nákup vysávača.

3.4. Po kontrole vami zadaných údajov vám bude poštou odoslaný darček – čistiaca mopovacia stanica. V prípade, že vami zadané údaje nebudú správne, nemáte nárok na získanie darčeka. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť zoznam modelov zaradených do akcie počas priebehu akcie.

4.    Podrobnosti o darčeku: Čistiaca mopovacia stanica PowerPro.

5. Kto získa darček: Darček získa každý, kto splní podmienky propagačnej akcie uvedené v bodoch 1 a 3. Zaregistrovaným zákazníkom s platnými údajmi a dokumentmi bude darček doručený do 45 dní.

6. Zodpovednosť: Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, nedoručenie alebo meškanie doručenia darčeka, ktoré vznikli po tom, čo ju odovzdal doručovateľovi.

S výnimkou prípadov, kedy si to vyžaduje príslušný zákon, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť darčeka na akýkoľvek účel alebo za akékoľvek škody spôsobené propagačnou akciou alebo darčekom.  

7.    Ochrana osobných údajov: Organizátor bude v postavení prevádzkovateľa osobných údajov spracúvať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa zákazníkov v rozsahu:
•    meno a priezvisko
•    doručovacia adresa
•    e-mailová adresa a telefónne číslo

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude Organizátor spracúvať na účely identifikácie účastníkov akcie. Právnym dôvodom spracúvania je plnenie akcie a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje bude Organizátor spracúvať počas obdobia 6 rokov alebo dlhšie, ak si to vyžaduje zákon krajiny, kde sa budú údaje spracúvať.

Vyššie uvedené osobné údaje bude ďalej Organizátor spracúvať na účely posielania obchodných oznámení, ktoré súvisia s poskytnutým produktom. Právnym dôvodom je oprávnený záujem Organizátora rozvíjať svoju obchodnú činnosť; tieto údaje bude Organizátor spracúvať počas obdobia nevyhnutného na naplnenie daného účelu.

Pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov je Organizátor oprávnený prenášať osobné údaje svojim sprostredkovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým sprostredkovateľom je spoločnosť ProDiStore s.r.o., so sídlom Holice 165, 930 34 Holice, Slovenská republika, IČO: 47383691 prípadne ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u Organizátora. Organizátor môže osobné údaje odovzdávať sprostredkovateľom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo EHP, ktorých úroveň ochrany osobných údajov uznala Európska komisia za porovnateľnú s ochranou v EHP, eventuálne v ostatných prípadoch na základe povolenej výnimky alebo pri aplikácii záruk v podobe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, pričom informácie o sprístupnení Organizátor poskytne na vyžiadanie.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú zákazníci právo:
•    požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či výmaz,
•    kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
•    podať námietku proti spracúvaniu či požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, vrátane práva namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu; v takom prípade sa už osobné údaje nebudú na tento účel spracúvať,
•    preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,
•    nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre zákazníkov malo právne účinky alebo by sa zákazníkov podobným spôsobom významne dotýkalo,
•    obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

Od budúcej komunikácie zo strany Organizátora sa môžete odhlásiť zaslaním požiadavky na emailovú adresu Organizátora  privacy@electrolux.com alebo na adresu sídla Organizátora, prípadne pomocou priameho odkazu v správe obchodného oznámenia, ak správa tento odkaz obsahuje.8.    Práva duševného vlastníctva: Účasťou na tejto propagačnej akcii sa zaručujete, že recenzia produktu je vašou originálnou prácou a že neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany. Okrem toho sa vzdávate svojho práva uviesť svoje meno v súvislosti s recenziou produktu.

Všetky práva duševného vlastníctva spojené s vašou poskytnutou recenziou produktu patria Organizátorovi, čo okrem iného oprávňuje Organizátora, aby využil celú recenziu produktu alebo jej časť na akýkoľvek účel a v akomkoľvek médiu.

Tým, že sa zapojíte do tejto propagačnej akcie, udeľujete Organizátorovi, jeho pridruženým spoločnostiam a jeho zástupcom povolenie používať svoje meno na účely propagácie výrobkov alebo služieb Organizátora alebo jeho pridružených spoločností.

Ako účastník tejto propagačnej akcie nemáte nárok na kompenzáciu akejkoľvek povahy v súvislosti s prevodom a používaním práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na Vašu poskytnutú recenziu produktu alebo v súvislosti s použitím Vášho mena, ako je uvedené vyššie.

9.    Rozhodné právo: Tieto podmienky a ustanovenia sa vo všetkých ohľadoch riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. Akýkoľvek konflikt vyplývajúci z týchto podmienok a ustanovení sa bude riešiť všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.    Ďalšie ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky akcie, vrátane zmeny jej trvania, alebo akciu kedykoľvek prerušiť alebo skončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od dátumu uverejnenia v týchto pravidlách.

Ak bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie zákazníka alebo inej osoby, ktorá zákazníkovi pomohla alebo mohla pomôcť k darčeku, alebo ak k takému konaniu dôjde, môže byť zákazník z akcie bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania zákazníka alebo inej osoby, ktorá zákazníkovi pomohla alebo mohla pomôcť k získaniu darčeka, ktoré je inak v rozpore s pravidlami akcie či s podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie Organizátora o vylúčení z akcie je konečné a bez možnosti odvolania.

Darček nie je možné vymáhať súdnou cestou. Organizátor má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto akcie bez udania dôvodu alebo túto akciu zrušiť.

Úplný názov a adresa organizátora je: Electrolux s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, Bratislava 821 04, IČO 52542319, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B.